Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114

Liên hệ
Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114 chuyên dùng để khắc, cắt ...
Thông tin chi tiết

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114N

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-211, D-221, D-411, D-412

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114 chuyên dùng để khắc, cắt ...

Thông số kỹ thuật Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114:

                                                                                                                                (ĐVT: mm)

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

L

9

12

15

15

17

25

(20)

26

(25)

26

(30)

26

(30)

28

(30)

35

(30)

35

35

35

35

35

35

35

d

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

l

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35